Privacybeleid

Privacyverklaring Vrienden van Waelwick    

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op stichting Vrienden van Waelwick.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Vrienden van Waelwick gebruikt persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt via contact en contactformulieren / formulieren:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • Kunstmarkt: door u verstrekte gegevens t.b.v. deelname kunstmarkt via het inschrijfformulier.
  • Naam
  • Adres
  • Poscode
  • Plaats
  • Telefoon
  • Mobiel
  • E-mail
  • Website
  • Kunstvorm
  • Demonstratie
  • Gegevens kraamhuur: stroom, extra’s

Er worden alleen gegevens op de website opgeslagen t.b.v. Kunstmarkt Ewijk: door deelnemer verstrekte gegevens t.b.v. deelnemersoverzicht: naam, foto , kunstvorm, website.

Verwerkt Stichting Vrienden van Waelwick ook bijzondere persoonsgegevens?

Stichting Vrienden van Waelwick verwerkt GEEN bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Waarom we gegevens nodig hebben

Wij gebruiken uw gegevens om U te kunnen bellen of e-mailen om contact op te nemen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Vrienden van Waelwick gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Stichting Vrienden van Waelwick zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Vrienden van Waelwick bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden Stichting Vrienden van Waelwick verkoopt uw gegevens NIET aan derden en verstrekt deze uitsluitend om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES

Stichting Vrienden van Waelwick gebruikt alleen technische en functionele cookies. Klik hier https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies voor uitleg wat Cookies zijn en doen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics Wij maken GEEN gebruik van Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar vraag@vriendenvanwaelwick.nl.

Beveiliging

Stichting Vrienden van Waelwick hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Stichting Vrienden van Waelwickheeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Stichting Vrienden van Waelwicktoegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Stichting Vrienden van Waelwickgebruik maakt van de diensten van derden, zal Stichting Vrienden van Waelwick in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Stichting Vrienden van Waelwick u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via vraag@vriendenvanwaelwick.nl.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via vraag@vriendenvanwaelwick.nl.

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 20 juni 2018